תוספות שיער זה קונדלראסטהתוספות השיער שברשותינושיטת עבודתינו הייחודיתפיזור תוספות השיער בראשךבדיקת איכות תוספות השיערההיתרונות והשירות שלנוייעוץ והצעת מחיר:אודותינו

הטבה לפסח

הטבת פסח 2018 צמות וראסטות

בהטבת הצמות - ניתן לקבל עד 300 ₪ הנחה למימוש באחד מסניפי קונדלהראסטה על פי הפירוט
הבא:
 
צמות בשווי 600 שח תקבלי 100 שח מתנה לקישוטים לצמות.
 
צמות בשווי של 800-900 שח תקבלי 50 שח מתנה לקישוטים לצמות + 150 שח לתחזוקת צמות.
 
צמות בשווי 1200 שח תקבלי 50 שח מתנה לקישוטים לצמות + 300 שח לתחזוקת הצמות.
 
תחזוקה: מסדרים את הצמות מקדימה מוגבל עד חודש וחצי מיום העבודה , עלות לצמה אחת הינו
15 ש"ח.
 
בצמות בשווי של 600 ש"ח ומעלה ניתן לממש את הכל ההטבה ל 100 ש"ח לקישוטים לצמות במקום
לתחזוקה עתידית.
 
בהטבת הראסטות:
 
10% לקישוטים או 5% לתיקון ראסטות עתידי.
 
אחוז ממחיר העיסקה בפועל
 
במינימום רכישה של 250 ₪ בלבד
 
הגדרות
 
מטרת ההטבה: קידום ושיווק המוצרים והשירותים שאנו מציעים
 
תקופת ההטבה: להוסיף תאריכים עד 10/4
 
היכן מתפרסמת ההטבה: בעמוד הפיסבוק ובחשבון האינסטגרם של קונדלראסטה
 
כללי
 
לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את ההטבה, ו/או להאריך ו/או לקצר את
תקופת ההטבה , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה
שתפורסם בדף הפעילות באתר האינטרנט.
 
אופן ההשתתפות בפעילות
 
השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18
שנים ומעלה.
 
על מנת לממש את ההטבה יש להציג צילום מסך בסניף וכן לתאם תור מראש באחד מסניפי
קונדלהראסטה.
 
פרטי ההטבות, בצמות:
 
מימוש ההטבה עד חודש וחצי מיום עשיית הצמות.
בתיאום מראש ובקביעת תור חובה לציין שיש בידייך הטבה
בנוסף לא ניתן בימי שישי ערבי חג ושבתות. אחריות
קביעת התור חלה על הלקוח לכן כדאי ליצור קשר כ 10 ימים מראש.
מימוש ההטבה של קישוטי הצמות חייבת להיות באותו רגע במועד העבודה
אין החזר כספי או זיכוי תמורת ההטבה .
קישוטי השיער וכל דבר אחר יתבצע רק על ראש הצמות
לא ניתן להעביר את ההטבה למישהו אחר
לא ניתן לממש את ההטבה על משהו אחר אלא למטרה שלה בלבד.
קישוטי הצמות יש לבחור ברגע שעושים את הצמות .
קישוטי הצמות הנבחרים על ידי צוות המספרה.
אי קביעת תור 10 ימים לפני אינה מחייבת אותנו לתת שירות
קביעת תור על בסיס מקום פנוי
 
עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את ההטבות או להציע הטבות חלופיות
בעלות ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 
ההטבה ניתנת למימוש עד לתאריך ה __ 10/4/18 ______ממועד זה ואילך תפקע זכאותה של אותו
משתתף לממש את ההטבה והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל הטבה חלופית או פיצוי כספי
כלשהם.
 
עורכת ההטבה שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של ההטבה.
 
עורכת ההטבה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו
את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה
להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.
 
פרסום
 
כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתפת הזכאית ו/או כל עניין אחר
הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או
שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאית לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי
פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה
בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאיו לפרס
במסגרת הפעילות.
 
אחריות
 
ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.
 
עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון,
האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות
לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים
למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.
 
המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן,
הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר
המשתתפת בפעילות ,במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו
לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 
שונות
 
עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניין
עם מילוי פרטיו האישיים בדף הפייסבוק, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון,
כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות
ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבו לכל דבר ועניין.
 
עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה
ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו
במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתפת בפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה בשל כך.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר
הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד
בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע.
 
כל הזכויות שמורות לקונדלראסטה    קינג ג’ורג’ 4 , תל אביב-יפו       טלפון: 036207045